Szkoła

Naszym Uczniom zapewniamy:

 • bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie
 • życzliwą i serdeczną atmosferę, która sprzyja rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem
 • wykwalifikowaną i doświadczoną Kadrę Pedagogiczną
 • wysoki poziom nauczania
 • realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasa I – III w oparciu o metodę Marii Montessori
 • rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze grupowe i indywidualne, w ramach potrzeb
 • zindywidualizowane nauczanie w oddziałach klasowych do 16 osób
 • naukę niektórych przedmiotów w zwiększonym tygodniowym wymiarze godzin – edukacja wczesnoszkolna, język polski, język angielski, matematyka
 • nowoczesną bazę różnorodnych pomocy dydaktycznych, również tych przeznaczonych do zajęć prowadzonych metodą Marii Montessori, w tym pomocy multimedialnych
 • intensywną naukę języków obcych w małych grupach – język angielski, język niemiecki
 • kompleksową opiekę psychologiczno – pedagogiczną w ramach zdiagnozowanych potrzeb
 • różnorodne w formie i treści zajęcia świetlicowe
 • możliwość korzystania z ciepłego posiłku.

W ramach kompleksowo udzielanej opieki psychologiczno – pedagogicznej, w zależności od indywidualnych potrzeb Ucznia, zapewniamy:

 • indywidualne lub grupowe zajęcia z Psychologami
 • grupowe zajęcia w ramach Warsztatów Psychoedukacyjnych
 • zajęcia logopedyczne wynikające z potrzeb wewnątrzszkolnej diagnozy
 • zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjno –kompensacyjne, zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach, opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznych:
 • logopedia;
 • alternatywne formy komunikacji;
 • gimnastyka SI;
 • biofeedback;
 • zajęcia z Psychologami w formie i treści zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach, opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rozwój zainteresowań, możliwości twórczych i uzdolnień podczas zajęć dodatkowych, wynikających z potrzeb Uczniów:

 • warsztatów przedmiotowych
 • interdyscyplinarnych
 • informatycznych
 • artystycznych
 • czytelniczych
 • możliwość rozwijania indywidualnych kompetencji edukacyjnych i społecznych poprzez uczestnictwo w realizacji projektów edukacyjnych.

Naszym Uczniom proponujemy:

 • Kontakt ze sztuką jako formę pobudzania wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez:
 • spektakle teatralne i lekcje teatralne
 • seanse filmowe i warsztaty filmowe
 • koncerty
 • odwiedzanie wystaw i muzeów
 • prelekcje tematyczne.
 • Wszechstronny rozwój fizyczny:
 • różne formy zajęc w ramach lekcji wychowania fizycznego
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • zachęcanie do czynnego uprawiana sportu.
 • Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:
 • szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy wiedzowe
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze
 • wyjścia przedmiotowe
 • Zielone Szkoły
 • uroczystości i imprezy klasowe oraz ogólnoszkolne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • działania w ramach wolontariatu.