Blog

Przyznanie Certyfikatu “Przyjazna Szkoła”

Regulamin konkursu:

 REGULAMIN KONKURSU

na uzyskanie tytułu „Przyjazna szkoła/placówka”

realizowanego w ramach Kampanii

„Razem raźniej”

 w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Ogłasza się konkurs na tytuł „Przyjazna szkoła/placówka” dla szkół młodzieżowych wszystkich typów z terenu województwa śląskiego (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i placówek), do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 lutego 2018 r. do 30 maja 2018 r.
 3. Szkoły/placówki, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuł „Przyjazna szkoła/placówka”.

 

 1. Cele konkursu:
 2. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach.
 3. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
 4. Świadome i bezpieczne spędzanie czasu, poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji dziecka, umiejętności plastycznych i intelektualnych – odkrywanie własnych możliwości twórczych.
 5. Przedstawienie szkoły/placówki jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego, w którym mogą bawić i uczyć się wszystkie dzieci.
 6. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu.
 7. Wspieranie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży.
 8. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.
 9. Wyzwalanie twórczej ekspresji, aktywności, kreatywności.
 10. Kształtowanie umiejętności koncentrowania się na konkretnym zadaniu.
 11. Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie integracyjnej.
 12. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, w tym bezpieczeństwa w Internecie.

 

 • Uczestnicy konkursu:
 1. W konkursie mogą brać udział szkoły ogólnodostępne, integracyjne, specjalne i placówki z terenu województwa śląskiego, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 2. Zgłoszenia szkoły/placówki do konkursu dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 13 marca 2018 r. – załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia szkoły/placówki do udziału w konkursie w celu uzyskania tytułu „Przyjazna szkoła/placówka” przekazuje na adres wskazany w punkcie V tego Regulaminu.
 3. Zadania konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie w punkcie IV Przedmiot konkursu.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 1. Przedmiot konkursu:
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadań opisanych w poniższej tabeli przez nauczycieli i uczniów w celu uzyskanie tytułu   „PRZYJAZNA szkoła/placówka”.
 2. Warunkiem uzyskania tytułu jest wykonanie 5 z 6 zadań, przy czym wykonanie zadania 3 i 5 jest obowiązkowe.
 3. Potwierdzenie realizacji poszczególnych zadań należy wysyłać sukcesywnie przez cały czas trwania konkursu wg terminów określonych w tabeli.
 4. Zadania:

 

Numer

zadania

 

Zadanie

 

Ocena i opis wykonania zadania

Termin realizacji zadania
1 Apel szkolny na temat „Prawa i obowiązki ucznia” – praca zbiorowa uczniów i nauczycieli (scenariusz)

 

Ocena na podstawie scenariusza przesłanego do jury konkursu wg punktu VI niniejszego regulaminu.

Dokument max 4 strony formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5

 

do

30 kwietnia 2018 r.

2 „Razem na wycieczce” – zajęcia integracyjne – praca zbiorowa uczniów  (prezentacja multimedialna) Ocena na podstawie prezentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu wg punktu VI niniejszego regulaminu.

Prezentacja zapisana w programie Power Point – maksymalnie 15 slajdów

 

do

20 kwietnia 2018 r.

3 „Codzienna pomoc koleżeńska w naszej społeczności” – sprawozdanie z działań prowadzonych systematycznie

i okazjonalnie w roku szkolnym 2017/2018

Ocena na podstawie sprawozdań przesłanych do jury konkursu wg punktu VI niniejszego regulaminu.

Dokument max 4 strony formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5

 

do

14 maja 2018 r.

4 „Kartka urodzinowa

dla kolegi” – praca indywidualna  (karta urodzinowa)

Ocena na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu (max 3 prace z jednej szkoły) – maksymalny zewnętrzny wymiar karty nie może przekraczać formatu A4  

do

25 maja 2018 r.

5 Realizacja zajęć

z pedagogiem/psychologiem szkolnym: „Twój autoportret” lub „Moja rola w rodzinie” – praca zbiorowa uczniowie

i pedagog/psycholog – (plakat i scenariusz/sprawozdanie z zajęć)

 

Ocena na podstawie scenariuszy/sprawozdań i plakatu przesłanych do jury konkursu wg punktu VI niniejszego regulaminu.

Scenariusz zajęć max 2 kartki formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 oraz dokumentacja wynikająca ze scenariusza

 

do

30 kwietnia 2018 r.

6 Dzień Przyjaciela lub Dzień Tolerancji  – praca zbiorowa uczniów i nauczycieli – (fotoreportaż/fotorelacja zamieszczona na stronie internetowej szkoły) Ocena na podstawie fotorelacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły wg punktu VI niniejszego regulaminu.  

do

4 czerwca 2018 r.

 

 1. Zrealizowane zadania w swej treści nie mogą zawierać opisów/elementów obraźliwych.

 

 1. Miejsce i termin składania zrealizowanych zadeklarowanych zadań wg przekazanej Karty Zgłoszenia szkoły/placówki do udziału w konkursie w celu uzyskania tytułu „Przyjazna szkoła/placówka” (podane w załącznik nr 1)
 1. Poszczególne prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem – „Przyjazna szkoła – zadanie nr …”.
 2. Koperta/pakiet powinna/ien zawierać potwierdzenie realizacji zadania (odpowiednio scenariusz lub sprawozdanie, lub plakat,  lub prezentację multimedialną, lub kartę urodzinową).

 

TERMINY: koperty/pakiety należy składać lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminach określonych w tabeli w punkcie IV.4 na adres:

 

                  Kuratorium Oświaty w Katowicach

                  Wydział Jakości Edukacji

 1. Powstańców 41A

                  40-024 Katowice

 1. Potwierdzenia realizacji zadań niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.

 

 1. Kryteria oceny zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6:
 1. Poszczególne zadania oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1)  zgodność z przedmiotem konkursu i zadania (0-2 pkt),

2)  wartość edukacyjna i poziom merytoryczny (0-2 pkt),

3)  oryginalność wykonania zadania (0-2 pkt),

4)  estetyka wykonania prac, dokumentacji (0-2 pkt),

5) liczba stron opisu/format/liczba prac zgodna z opisem podanym w tabeli powyżej (punkt IV Regulaminu Przedmiot konkursu) (0-2 pkt)

 

 • Ocena zadań
 1. Organizator przewiduje ocenę prac wg kryteriów punktu VI Regulaminu:
 2. Oceny zadań dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 3. Lista szkół otrzymujących tytuł „Przyjazna szkoła/placówka” zostanie ogłoszona na stronie Kuratorium Oświaty w terminie do 6 czerwca 2018 r.

 

 • Nagrody
 1. Dla wszystkich szkół/placówek, które zrealizują co najmniej 5 z 6 zadań możliwych (obowiązkowo zadanie 3 i 5) i uzyskają co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów – przewidziane są certyfikaty z tytułem „Przyjazna szkoła/placówka”.
 2. Wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla szkół, które najlepiej zrealizują poszczególne zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 3. Fundatorem nagród jest Wojewoda Śląski.
 4. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o innym podziale nagród. Decyzja organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na Finał Kampanii (konferencję podsumowującą), podczas którego wręczone zostaną tytuły „Przyjazna szkoła/placówka” oraz nagrody przyznane w konkursie.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie prac w ramach Kampanii „Razem raźniej” oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.
 5. Autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych prac w konkursie zachowują prawo do wykorzystania informacji o udziale w konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

 

Źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/konkurs-dla-szkol-i-placowek-na-uzyskanie-tytulu-przyjazna-szkolaplacowka/

Podziel się z innymiShare on Facebook
Facebook
Email this to someone
email