Oferta Szkoły
Naszym Uczniom zapewniamy:
• Bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie;
• Życzliwą i serdeczną atmosferę, która sprzyja rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem;
• Wykwalifikowaną i doświadczoną Kadrę Pedagogiczną;
• Wysoki poziom nauczania;
• Realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasa I – III w oparciu o metodę Marii Montessori;
• Dalsze kształcenie umiejętności montessoriańskich, zdobytych w I etapie edukacyjnym;
• Rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze grupowe i indywidualne, w ramach potrzeb;
• Zindywidualizowane nauczanie w oddziałach klasowych do 16 osób;
• Naukę niektórych przedmiotów w zwiększonym tygodniowym wymiarze godzin;
• Nowoczesną bazę różnorodnych pomocy dydaktycznych, również tych przeznaczonych do zajęć prowadzonych metodą Marii Montessori, w tym pomocy multimedialnych;
• Intensywną naukę języków obcych w małych grupach – język angielski, język niemiecki;
• Kompleksową opiekę psychologiczno – pedagogiczną w ramach zdiagnozowanych potrzeb;
• Różnorodne w formie i treści zajęcia świetlicowe;
• Możliwość korzystania z ciepłego posiłku.
W ramach kompleksowo udzielanej opieki psychologiczno – pedagogicznej, w zależności od indywidualnych potrzeb Ucznia, zapewniamy:
• Indywidualne lub grupowe zajęcia z Psychologami.
• Grupowe zajęcia w ramach Warsztatów Psychoedukacyjnych.
• Zajęcia logopedyczne wynikające z potrzeb wewnątrzszkolnej diagnozy;
• Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjno –kompensacyjne, zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach, opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznych:
 Logopedia;
 Alternatywne formy komunikacji;
 Gimnastyka SI;
 Biofeedback;
 Psychoedukację z elementami dogoterapii;
 Zajęcia z Psychologami w formie i treści zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach, opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznych.
• Rozwój zainteresowań, możliwości twórczych i uzdolnień podczas zajęć dodatkowych, wynikających z potrzeb Uczniów:
 warsztatów przedmiotowych ;
 interdyscyplinarnych;
 informatycznych;
 artystycznych;
 czytelniczych.
• Możliwość rozwijania indywidualnych kompetencji edukacyjnych i społecznych poprzez uczestnictwo w realizacji projektów edukacyjnych.

Naszym Uczniom proponujemy:
• Kontakt ze sztuką jako formę pobudzania wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez:
 spektakle teatralne i lekcje teatralne;
 seanse filmowe i warsztaty filmowe;
 koncerty;
 odwiedzanie wystaw i muzeów;
 prelekcje tematyczne.

• Wszechstronny rozwój fizyczny:
 różne formy zajęc w ramach lekcji wychowania fizycznego:
 propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 udział w pokazach sportowych organizowanych na terenie szkoły;
 zachęcanie do czynnego uprawiana sportu.

• Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:
 szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy wiedzowe;
 wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
 wyjścia przedmiotowe;
 Zielone Szkoły;
 uroczystości i imprezy klasowe oraz ogólnoszkolne;
 spotkania z ciekawymi ludźmi.

• Działania w ramach wolontariatu.

Oferta szkoły do pobrania i wydruku