Nasz Absolwent

Nasz Absolwent

jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki

jest wdrożony do samodzielności w zdobywaniu wiedzy, zna zasady samokształcenia i je stosuje

jest przygotowany do rywalizacji i osiągania sukcesu w życiu osobistym i zawodowym

jest przygotowany do korzystania ze zdobyczy współczesnej nauki i techniki

jest świadomy, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

jest wrażliwy na potrzeby rówieśników i osób potrzebujących pomocy

jest kreatywny i pomysłowy

potrafi działać w zespole

potrafi odróżnić dobro od zła.