Krótka historia powstania szkoły podstawowej

W listopadzie 1990r. zaczęły się regularne spotkania grupy osób, których połączyło wspólne marznie: ”DOBRA SZKOŁA”. Mogło się ono teraz urzeczywistnić, bo dyskusje władz państwa przy Okrągłym Stole pozwoliły na odpaństwowienie części placówek oświatowych w Polsce. Inicjatorzy “grupy dąbrowskiej” (nauczyciele i rodzice) zaczęli intensywne działania, by powstała szkoła, której obraz nosili w sercu od lat, szkoła, która uczy i zachęca do nauki, rozwija osobowość dziecka, odkrywa i pielęgnuje jego zdolności, zainteresowania, pomaga wychowankom zwalczać ewentualne trudności czy problemy, pozwala uczniom na wyrażanie własnych opinii bez obawy o konsekwencje, przyznaje rodzicom szereg uprawnień, stanowiących o wychowaniu ich dzieci.

Konsekwencją spotkań i dyskusji stały się wydarzenia, które zaczęły toczyć się bardzo szybko:

13 grudnia 1990 – odbywa się zebranie założycielskie Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej; zostaje uchwalony Statut, który określa jako główny cel Stowarzyszenia: “prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej”;

26 kwietnia 1991 – Zarząd STS powierza pani mgr Beacie Kubaszewskiej funkcję Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej STS;

1 lipca 1991 przedstawiciele Zarządu STS: p. Marta de Ville i p. Beata Kubaszewska podpisują z Zarządem Miasta Dąbrowy Górniczej umowę dzierżawy części budynku Przedszkola nr 34 w Dąbrowie Górniczej przy ul. J. Dąbskiego 19. Szkoła ma już swoją siedzibę;

lipiec, sierpień 1991 trwają gorące prace budowlane, związane z adaptacją pomieszczeń, później prace malarskie,  wreszcie porządkowe – wszystkie wykonywane społecznie przez Rodziców i Nauczycieli (tu przewodził i kierował pracami wieloletni Przewodniczący Rady Szkoły p. Eligiusz Grzegorz). Równolegle prowadzone są rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie i w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach dotyczące uzyskania zgody na działalność Społecznej Szkoły Podstawowej STS;

1 września 1991 – Szkoła zaczyna swe prawdziwe istnienie – o godzinie 9:00 wita swoich pierwszych uczniów. Symbolicznym dzwonkiem ogłoszono powstanie ośmioklasowej Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej. Powołało ją do życia Społeczne Towarzystwo Szkolne, które stało się organem sprawującym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki. Zarząd Towarzystwa określił wspólny cel, który można sformułować w kilku słowach: prowadzenie procesu kształcenia i wychowania w życzliwej i serdecznej atmosferze, stworzenie wychowankom takich warunków edukacji, które pozwolą im osiągać wysokie wyniki nauczania i rozwijać zdolności oraz indywidualne zainteresowania. Największym atutem tej placówki było (i jest nadal!) zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa, bez jakichkolwiek zagrożeń fizycznych i psychicznych.

Powyższe cele i zadania były (i są nadal) konsekwentnie realizowane przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne. Dzięki temu szkoła nasza wpisała się na listę placówek oświatowych regionu i zyskała miano jednej z najlepiej kształcących szkół podstawowych.

Historia powstania gimnazjum

W związku z przeprowadzoną reformą oświaty w roku szkolnym 1999 / 2000 nasza ośmioklasowa Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Szkolnego zmieniła swoją strukturę. Powstała sześcioklasowa Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego i trzyletnie Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego.

Od tego momentu obydwie szkoły stanowią integralną całość i zapewniają uczniom ciągłość nauczania na wysokim poziomie. Cieszą się bardzo dobrą opinią w środowisku, w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie i Delegaturze Kuratorium Oświaty – organie sprawującym nadzór pedagogiczny.

Powstanie Społecznego Przedszkola

1 września 2011 roku do naszej społeczności szkolnej dołączyły przedszkolaki. Społeczne Towarzystwo Szkolne powołało do życia następną placówkę edukacyjną. „POMÓŻ MI SAMEMU TO ZROBIĆ”- to główna idea programu wychowawczego naszego przedszkola. Opiera się w dużej mierze na koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. W naszej placówce wychowanie rozumiemy jako wspieranie indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka.