Kilka słów o Nas – Nasze atuty, to Nas wyróżnia…
 Funkcjonujemy na rynku edukacyjnym od 1991 roku.
 Przemawia za Nami tradycja i wieloletnie doświadczenie.
 Nasza szkoła jest przyjazna Uczniowi, zapewnia dobrą i rzetelną edukację, kształtuje i wychowuje tolerancyjnego człowieka, wpaja szacunek do otaczających ludzi i środowiska naturalnego.
 Jesteśmy szkołą „bez dzwonków” – codzienność odmierzają zegary na ścianach szkolnych korytarzy oraz w salach lekcyjnych.
 Dzięki małej liczebności Uczniów w klasach wszyscy dobrze się znamy i mamy ze sobą dobry kontakt.
 Dbamy o bezpieczeństwo Naszych Uczniów.
 Indywidualizujemy Nasze podejście do Ucznia i zawsze szukamy jego mocnych stron.
 Zapewniamy różnorodne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 Uczymy i pracujemy w przyjaznej atmosferze, dzięki temu Nasi Uczniowie osiągają sukcesy.
 W klasach I – III realizujemy podstawę programową w oparciu o metodę Marii Montessori.
 Organizujemy zajęcia otwarte dla Kandydatów do szkoły.
 Wykwalifikowana kadra Nauczycieli, Specjalistów stosuje różnorodne metody i formy nauczania. Dzięki temu Uczniowie potrafią wykorzystywać zdobywaną wiedzę w praktyce.
 Angażujemy Rodziców we wspólne działania na rzecz szkoły, uwzględniamy Ich pomysły i sugestie.
 Dyskretnie i szybko przekazujemy Rodzicom informacje o ich Dziecku.
 W naszej placówce panuje domowa, rodzinna atmosfera.
 Szkoła ma charakter integracyjny.

“QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS “
“ CZEGOKOLWIEK SIĘ UCZYSZ, UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE”
 Pragniemy, aby każdy Uczeń był dobrze wykształcony, wyniósł ze szkoły użyteczne w życiu umiejętności oraz dojrzałe postawy moralne, aby był uczciwy, rzetelny, tolerancyjny, prawdomówny i wrażliwy na dobro.
 Promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację, tolerancję i pomoc.
 Zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 Podmiotowo traktujemy Ucznia.
 Pomagamy każdemu Uczniowi w kształtowaniu jego osobowości.
 Kreujemy i wychowujemy mądrego i dobrego obywatela oraz Europejczyka, wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji.
 Propagujemy w szkole współpracę między: Uczniami, Nauczycielami Pracownikami Niepedagogicznymi, Rodzicami, z zachowaniem przyjętych norm.
 Pomagamy zdobywać wiadomości i umiejętności, które pozwolą każdemu Uczniowi znaleźć swoje miejsce w życiu.
 Twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie.
 Przyjmujemy zasadę, że Nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do Rodziców.
 Inspirujemy Nauczycieli i Uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju.
 Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
 Uważamy, że jesteśmy “uczącą się” wspólnotą.

Pracownicy naszej Szkoły to osoby
 Otwarte – gotowe do przełamywania stereotypów, poszukujące dróg
porozumienia z Uczniami i ich Rodzicami.
 Chętne – do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych
doświadczeń
 Komunikatywne – gotowe do wysłuchania opinii innych ludzi, umiejące
i lubiące pracować w zespole.
 Kompetentne – dysponujące bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej
dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi.
 Konkretne – potrafiące w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania
i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.
 Twórcze – umiejące stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje
działania.
Nasz Absolwent
 Jest dobrze przygotowany do kontynuowaniu nauki.
 Jest wdrożony do samodzielności w zdobywaniu wiedzy, zna zasady samokształcenia i je stosuje.
 Jest przygotowany do rywalizacji i osiągania sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.
 Jest przygotowany do korzystania ze zdobyczy współczesnej nauki i techniki.
 Jest świadomy, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 Jest wrażliwy na potrzeby rówieśników i osób potrzebujących pomocy.
 Jest kreatywny i pomysłowy.
 Potrafi działać w zespole.
 Potrafi odróżnić dobro od zła.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.