Co nas wyróżnia? Przedszkole

Obraz naszego przedszkola

Społeczne Przedszkole w Dąbrowie Górniczej powstało w 2011 roku pod patronatem Społecznego Towarzystwa Szkolnego (organu prowadzącego), z inicjatywy Rodziców uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego, Dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej. Na początku swej działalności zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo- wychowawcze prowadzone były w sposób tradycyjny z elementami dydaktyki Marii Montessori (warsztaty prowadzone z wykorzystaniem elementów metody montessoriańskiej). Przedszkole wyróżniało się rodzinną i przyjazną atmosferą, wysokim stopniem bezpieczeństwa.

W 2017 roku przedszkole otrzymało patronat Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi i zostało przekształcone w przedszkole montessoriańskie.

 W naszej placówce realizujemy program wychowania i edukacji, oparty na pedagogice dr Marii Montessori, zbudowany  na podstawie programowej MEN. W przedszkolu funkcjonuje jeden zespół,do którego uczęszczają dzieci zróżnicowane wiekowo od 2,5 do 7 lat.

W obrębie tego zespołu wychowankowie podzieleni są na trzy grupy: Montessorki 1 (2,5 – 4 lat), Montessorki 2 (5 – latki) i Zerówka (6 – 7 lat). Zróżnicowany wiekowo zespół sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Daje dzieciom szanse rozwijania umiejętności, według ich własnego tempa, a nie zgodnie z narzuconym przez grupę rówieśników. Pozwala również na to, aby dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły się od nich uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze, pomagając młodszym, ćwiczą to, czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły.

Nasze przedszkole dysponuje salami do zajęć grupowych i indywidualnych na Materiale Montessori (pomoce dydaktyczne), wyposażonymi w nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci.

Służą one starannemu segregowaniu Materiału Montessori, uporządkowanego tematycznie, który jest łatwo dostępny – umieszczony   w zasięgu ręki dziecka. Materiał Montessori cechuje: prostota, estetyka wykonania, występuje tylko w jednym egzemplarzu, jest tak zbudowany,     że umożliwia samokontrolę błędów, spełnia potrzeby rozwojowe dziecka.  Przygotowane otoczenie umożliwia dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia poprzez podejmowanie różnorodnych aktywności.

Dla potrzeb edukacyjnych, przy wsparciu i zaangażowaniu Rodziców, powstał przedszkolny ogródek.

Wychowankowie przedszkola korzystają także z sali gimnastyki sensorycznej, sali do indywidualnych zajęć logopedycznych, do indywidualnych zajęć z psychologiem.

W codziennej pracy z wychowankami stosujemy indywidualizację ukierunkowaną na dziecko, jego potrzeby, możliwości i wszechstronny, indywidualny rozwój: fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny.

 1. rozwijamy indywidualne cechy osobowości, kształtujemy charaktery;
 2. uczymy różnych sposobów i metod zdobywania wiedzy oraz współdziałania;
 3. rozwijamy indywidualne zainteresowania i talenty;
 4. stwarzamy warunki do twórczego rozwijania, wyrównywania, kompensowania umiejętności;
 5. zwracamy uwagę na samodzielność i samodyscyplinę;
 6. uczymy wytrwałości, wiary we własne siły, szacunku do siebie i innych;
 7. pozwalamy dzieciom wybierać rodzaj i formę pracy, miejsce i czas wykonania zadania przy zachowaniu reguł społecznych;
 8. pozwalamy dzieciom pracować według ich własnego tempa i możliwości, podejmować zadania, do których są gotowe;
 9. uczymy przez działanie, promujemy własną aktywności dzieci przy współpracy z nauczycielem;
 10. uczymy współpracy w czasie cichych zajęć indywidualnych i grupowych (lekcje ciszy);

Dzieci zróżnicowane wiekowo – trzy roczniki w jednej grupie – nabywają umiejętności społecznych, pomagają sobie, sprzyja to również wymianie wzajemnych zdolności.
Nasza kadra pedagogiczna to ludzie z pasją, doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Mamy uprawnienia do prowadzenia przedszkolnych grup Montessori. Cechuje nas wrażliwość na wielkie problemy małych dzieci, zaangażowanie oraz radość z każdego, nawet najmniejszego sukcesu naszego wychowanka.

Rodzice na co dzień wspierają działalność przedszkola:

 1. pomagają przy organizacji wszystkich uroczystości przedszkolnych lub integracyjnych ze szkołą podstawową;
 2. aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym przedszkola;
 3. wspierają konkursy organizowane przez placówkę;
 4. włączają się w akcje charytatywne (nakrętki, żywność dla schroniska dla bezdomnych zwierząt),
 5. aktywnie włączają się w akcje promujące przedszkole w środowisku lokalnym;
 6.  dzielą się swoimi opiniami o pracy przedszkola, co pomaga modyfikować działania w cel podnoszenia jakości edukacyjnej                  i wychowawczej.

Jesteśmy jedyną certyfikowaną placówką w Zagłębiu, drugą w województwie śląskim i 23 w kraju

(informacja ze strony Polskiego Stowarzyszenia Montessori  w Łodzi – zakładka Patronaty).